Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΜΕΣΑΓΡΟΣ : ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΑΝΤΡΕΙΑ

div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους   η παρακάτω ιστορία. Eποχή Τουρκοκρατίας, οι  ζαπτιέδες πηγαίνουν στην εκκλησία του Μεσαγρού να παντρέψουν  με το ζόρι τον Χριστόδουλο…..
  Αξίζει  να διαβάσουμε τα παρακάτω αποσπάσματα από τις καταθέσεις που έδωσαν δύο μάρτυρες του συμβάντος
Η συνέχεια    θα παρουσιασθεί  σε επόμενη ανάρτηση.

Σ.Γ.


Ο δε Ευστράτιος Παν. Τ……. γεωργός, υπήκοος Οθωμανός, κάτοικος Μεσαγρού, ετών 22 άγαμος, άσχετος συγγενείας με τους διάδικους <δήλωσε> ότι
Προ έτους και πλέον ενώ Ο Χριστόδουλος  …. εκάθητο  εις το καφενείον επήγαν εκεί τέσσερες χωροφύλακες και ο Τσαούσης του χωρίου, συνοδευόμενος και υπό του παπά Σωτηρίου ως προσεκάλεσαν αυτόν (Χριστόδουλον …) να εξέλθη, επειδή όμως ούτος δεν υπήκουσεν ο Τσαούσης τον έσυρεν. Επειδή όμως και πάλιν δεν εσηκόνετο οι χωροφύλακες τον εκτύπησαν δυο τρεις φοράς με τους κοπάνους των όπλων τους. Ούτω λοιπόν εν συνοδεία  μετέφερον αυτόν εις την εκκλησίαν του χωρίου των, ένθα τον ενύμφευσαν δια της βίας με την Διαμάντην …..  . Ότε ετελείτο το μυστήριον . Ο Χριστόδουλος , επειδή δεν παρεδέχετο  ηθέλησε να καθήση, οι ζαπτιέδες όμως και πάλιν τον εκτύπησαν και ούτω ηναγκάσθη να σταθή , παράνυμφος  δε εχρησίμευσεν ο εκ των χωροφυλάκων Μπ…….. Μετά την τέλεσιν του μυστηρίου οι χωροφύλακες μετέφερον αυτόν εις την οικίαν της νύμφης, εκείνος όμως έφυγεν εκείθεν, και έκτοτε ουδέποτε μετέβη παρ’ αυτή, όπερ καλώς γνωρίζει, διότι έλεγεν μεν ο κόσμος ότι ο Χριστόδουλος πηγαίνει εις την σύζυγόν του, αλλά ότε ελέγετο τούτο ο Χριστόδουλος ηργάζετο μαζύ με αυτόν και μαζύ εκοιμώντο, συνεπώς γνωρίζει κάλλιστα ότι ο Χριστόδουλος δεν επήγαινεν εις την οικίαν της εναγομένης. Ότε απήγαγον τον Χριστόδουλον εκ του καφενείου ήσαν παρόντες πλείστοι όσοι, εν οίς και ο προακουσθείς μάρτυς Μπ…

Ο δε ΔημήτριοςΝ. Φ.. ……. Εργάτης , υπήκοος Οθωμανός, κάτοικος Μεσαγρού, ετών 28 άγαμος, άσχετος συγγενείας  με τους διάδικους <δήλωσε> ότι
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου