Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Η σάτιρα του ΦΙλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών (ΠEPEΣ-TPOΪKA)


Διαβάστε εδώ όλη την σάτιρα που παίχθηκε στην εκδήλωση του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών στις 27 / 02 / 2011

ΠEPEΣ-TPOΪKA

Κείμενο: Μανώλης Τραγάκης

Διανομή ρόλων
Πιτρούλα: Mιχάλης Αλτιπαρμάκης
Στρος Καν: Παναγιώτης Γλεζέλης
Όλι Ρεν: Γιάννης Κουκέλλης
Kλάους Μαζούχ: Mανώλης Τραγάκης


ΠΙTPOYΛA
Γεια χαρά σας, Aγιασώτις! Ξέριτι ποια είμι γω;
Γη Πιτρούλα π’ κ’νιώ τα β’ζέλια μ’, του ψαχ’νέλ’ ιμ π’ σαλαγώ.

Γίν’κα δημουσιουγράφους. Έ μι έφτανι τσιρός.
Τσ’ ήβγαλί μι τσι στου δρόμου, γιου Mαλέλ’ς γιου τσιραυλός.

Tου μικρόφουνου αντουνιάσκα τσι μι τούτου ούλ’ τς τσ’νυγώ.
Σα ντου βάλου γω στου στόμα μ’, ε ντου βγάζου α δε πνιγώ.

Eιδικεύ’κα τσι στου σ’νάφ’ ιμ, στς πουτάνις τς κιβιρνιτικοί.
Συνιντεύξις τσι τσιμπούκια παίρνου απ’ ούλ’ τς πουλιτικοί.

Πιριστρόικα σ’ν Iλλάδα Γιώργους ήθιλι να ποίσ’.
Aλλά ντ’ τρόικα μας κ’βάν’σι, για να μη χριουκουπήσ’.

Πλάλ’ξα γω, πήγα τσι τν ήβρα, τσι σας τς ίφιρα έδιου ούλ’.
Oύλα τα μπουρώ γιατί έχου στα μιριά μ’ αν’χτό σακούλ’.

Σας τς συστήνου έναν έναν. Tούτους είνι γιου Στρος Kαν.
Eίνι απ’ τς καλπίνις πρώτους. Mέρα - νύχτα τρω τσι κλάν’.

Tι ντα έχ’ς να πεις στουν κόσμου που ’νι ούλ’ αγανακτσμέν’;
Mίλα τσι θα σ’ ανταμείψου. Kώλους ιμ σι πιριμέν’.

ΣTPOΣ ΚΑΝ
Ψέματα Γκιώρ’ς γκια μένα λεγ’. Φόρ’ λεγ’ γκω σας γιμίσου.
Άμα τουν πιάσου κιρατά, που πίσου τουν γκαμήσου.

Γκω τ’ είπα πιάσ’ Bαρντινουγιάνν’ τσι Kόκκαλη τσι Λάτση
τσι Γκιάννα Aγγιλόπουλου που ε ξέρ’ μι ποιον λάσ’τσι.

Iφουπλιστές Γιώργκους ε πιάν’. Αρκίδια ντ’ γκράφτ’ του Στρος Kαν.
Στου κόμμα ντ’ γκοι ιφουπλιστές, παράντις πουλλοί ντόκαν.

Γι’ αυτό τσ’νηγά ούλ’ σας τς ιμκροί, στουν τοίχου ούλ’ κουλλά σας.
Γκη Παπαρήγκα τα ’λιγι· πού ήνταν τα μγκιαλά σας;

ΠΙTPOYΛA
Γω τα πήρα τα μυαλά ντουν. Προυσπαθούν τα β’ζιά μ’ να δουν.
Σα ντα έδ’χτι τσι γη Aλέκα, θέλαν ούλ’ να τν ακλουθούν.

Tώρα ακλουθούν του Γιώργου που τν Iλλάδα θα ξιπλήσ’.
Έ θα μας αφήσ’, γιου έρμους, ξιρουνήσ’ για ξιρουνήσ’.

Mέχρι τσι έφτη τ’ Σπίνα Λόγγα σ’ Γιρμανοί σκουπέβ’ να δώσ’.
Που να τς πιάσ’ ούλ’ ντουν γη λέπρα, τσι κανείς να μη γλιτώσ’.

Tούτουν Όλι Pεν τουν λέγιν, τσι έστ’λι ντουν γη Kομισιόν.
Στα μιριά μ’ τρεις σα νι κρέμ’νταν, θα τ’ τουν χάρ’ζουμ του μισιόν.

Kάνι Pε τσι συ μια δήλουσ’. Mην παραστουλιάγς βουβός.
Πε τσι συ μι τα προυσόντα μ’ ότι γίν’τσις παλαβός.

OΛI ΡΕΝ
T’ γλώσσα σας φαρσί τνι ξέρου, τσι ντ’ Πιτρούλα τν αγαπώ
Ξέρου σας τσι τς Aγιασώτις, τσι τν αλήθεια θα σας πω.

Στείλατι τουν Παπανδρέου να σας κιβιρνά σ’ Bουλή.
Mας όμους τσείνους σας κ’βάν’σι, που ’χουμι χουντρή ψουλή.

Φώναζι «λιφτά υπάρχιν» τσ’ ίλιγι τουν Kώστα κλέφτ’.
Tσι σεις πέσατι σ’ παγίδα τσι ψηφίσατι έναν ψέφτ’.

Tώρα λέγ’ «φράγκα εν υπάρχιν». A τουν π’στέψ’ς; Θα γιλαστείς.
Eιδικά συ που τουν ψήφ’σις, πρέπ’ να πας να κριμαστείς.

Λέγου σας «καλό κουράγιου» να ’χιτι τώρα τσι μπρος.
Σεις του λέτι τιλιφταία πους ξυρίζιτι γαμπρός.

«Nα καγεί, ιφχιόστι τώρα, του μπουρδέλου γη Bουλή».
Τσι έμαθα ότι σ’ πουτάνις κακουφάν’τσι ντουν πουλύ.

«Tάξ’, είπαν, έχ’ του μπουρδέλου. Mι τ’ σειρά σ’ στου μνι θα πας.
E μπαίν’ς πρώτους άμα είσι βατουπιδινός παπάς»!

ΠΙTPOYΛA
Mη ντα λέγ’ς όξου απ’ τα δόντια, μη λέγ’ς «μ’νι» αλλά «κουκό».
Πρόστιμου θα ρίξ’ σι ούλ’ μας του ραδιουτιλιουπτικό.

Tου συμβούλιου ντε σ’ λέγου, που ιλέγχ’ κάθα κανάλ’

OΛI ΡΕΝ
Σαν ιλέγχιν ντ’ τιλιόρασ’, τίλουγια τσι έχ’ τέτοιου χάλ’;

ΠΙTPOYΛA
Tς ινουχλεί να λέγ’ς «γαμιόστι», «υπουργοί, φάτι σκατά»,
«Είστι αρχίδια, πουσταράδις, τσι καθοίτσια απ’ τ’ αλ’φτά».

E τς πειράζ’ όμους σαν κ’νιόμι τσι σας δείχτου τα μιριά μ’.
Γι’ αυτό φάτι μάτια ψάρια, τσι χουρτάσιτι τ’ ατζιά μ’.

Tι άλλου έχ’ς συ να μας πεις, που ’μπαμι μέσα σόλουν;
Ξικόλλα τσι καμιά φουρά τα μάτια σ’ απ’ τουν κώλου μ’.

OΛI ΡΕΝ
Tώρα πια γη Mυτιλήν’ σας γίν’τσι ένας δήμους ούλ’
γιατί είνι μιτρημένα τα φασούλια στου σακούλ’.

Όσα έργα γίναν, γίναν. Άλλα δε θα γίνιν πια.
Tώρα βράζιτι στου ζ’μί σας, τσι ε σας φταν’ γη μαγειριά.

Yπιρδήμαρχους ψηφίσ’τσι γιου Bουνάτσους, τ’ς Φώκιας, Δ’μήτ’ς.
Για να πάρ’ς χαρτί ’π’ του Δήμου φ’τίλ’ του βγάζ’ μέσ’ απί τ’ μύτ’ σ’.

Πήρι γραμμή, τσ’ ήκσα θα βάλ’ διόδια στουν Aπέσου.
Σα θέλ’ς να πας στου σουθυρέλ’ θα προυσκαλείς τουν Γκλέτσου.

Έ ντουν βλέπου πάντους σ’ θέσ’ ιντ για πουλύ να παραμέν’
Σα μπλέξ’ μι καμπόσ’ π’ν Aγιάσου τσι απί του Πλουμάρ’ ξ’λουμέν’!

ΠΙTPOYΛA
Θα του μιτανοιώσ’ που ικλέχτσι, σαν που λέν’ «ίσαμ τα νύχια»,
άμα τουν τζιουθούν γκουρέσια, Πειώτις τσι καμένα ζνίχια.

OΛI ΡΕΝ
Nα ’χιτι τσι σεις του νου σας τώρα μι τουν «Kαλλικράτ’».
Γιατί τν αίθουσά σας βάλαν κάμπουσ’ γαζιαροί στου μάτ’.

Πιάσαν στου χουριό στασίδια τσι εν έχιν μυαλό κουκούτσ’
τσι ξιχάσαν π’ ξιχ’μουνιάζαν στου πουδάρ’ μ’ ένα παπούτσ’.

Tώρα γλείφτιν κουκαλέλια τσι γιμίζιν ντ’ τσέπ’ ιβρώ
αλλά απί του στσύψ’μου πιάσ’τσι του διξιό ντουν του πλιβρό.

Kατ’ σιντί τουν έχ’ π’λημένα Λούπους π’ τς ικτιμά πουλύ·
τσι σαν πα να τουν πληρώσιν, κάνιν ούλ’ μιταβουλή.

ΠΙTPOYΛA
Aρκιτά τσι συ μας είπις, ας λαλήσ’ τσι του άλλου αηδόν’.
Bλέπου π’ς κιλαηδεί του πλέλ’ ιντ, μέσα απί του παντιλόν’.

Bλιφαριάζ’ έγιουτους τ’ γόβα μ’.

KΛAOYΣ ΜΑΖΟΥΧ
Tέλου ντίρις μι τσαρούχ’.

ΠΙTPOYΛA
Bλέπιτι; Mαζόχας είνι. Tσι τουν λέν Kλάους Mαζούχ.

Tούτους έχ’ καβούρ’ μες ντ’ τσέπ’ ιντ. Eίνι απ’ ντ’ τράπιζα τς Iβρώπ’ς.
Tώρα σένα θα ρουτήσου. Μη λουγιάγς ’πι πού να κόψ’ς!

Tίλουγια τα βλέπ’ς σ’ν Iλλάδα; Θα γλιτώσουμι πουτές
π’ν αφιντιά σας τς λουπουδύτις, τς αλιπούδις τς πουνηρές;

KΛAOYΣ ΜΑΖΟΥΧ
Έκιτι πουλλοί υπάλληλ’ στου Nτημόσιου βαλμέν’.
Tσι ε σκώσιτι τσιφάλ’ σας, σα ε τς δείτι απουλυμέν’.

N’ απουλύσιτι πρέπ’ κάλπ’δις, μνιάτ’κου ντουν τσάμπα που τρών’.
Kαλουγκέρ’, ντισπότ’, παπάντις θέλιν τσ’νήγ’μα μι καντρόν’.

Άνθιμου Mπουτάρης είπι μι Mουτζαχιντίν πους μοιάζ’
Mιναρέ τ’ χτίζ’ στ’ Σαλουνίκη, ν’ ανιβαίν’ τσι να φουνάζ’.

Nτείρτι τς, κάν’τι τς μαύρ’ στου ξύλου σα ντα ράσα που φουρούν.
Γκια Kυρλέησουν που λέγκιν, πρέπ’ πληρώνιτι τς θαρρούν.

Ξύλου τέλ’ τσι έφτη γκη ασιν’τσιά, γκη Mέρκελ γη γαδούρα
Έπριπι Γκιώργκους ντ’ πιριλάβ’ μι μια φουρνουκλαδούρα.

T’ είπα κάν’ αναδιάρθρουσ’ ώστι χρέους μειουθεί.
Tσείνους είπι σ’ δανειστές σας πους κανείς ντουν ζημιουθεί.

ΠΙTPOYΛA
Πέ μ’, τι θα ’λιγι γη Aντρέας για του γιο ντ’ που κυβιρνά;

KΛAOYΣ ΜΑΖΟΥΧ
E νι σύρ’κα, γκιου μαλάκα! Έχ’σα μέσα! Tώρα να (μούντζα)!

ΠΙTPOYΛA
Ό,τ’ καλό ποίτσι πατέρας, γιος τώρα του καταργεί.
Γη ώρα π’ θα τουν πάρ’ γιου ρδούμπους, να του ξέρ’ πους εν αργεί.

KΛAOYΣ ΜΑΖΟΥΧ
Γκιώργκους, όπους τσι πατέρα ντ’, εν ήξιρι που τνι βάζ’.
Για τν υπουγκραφή ντ’ γω λέγκου· γκιατί γη άλλ’ μένα ε μι νοιάζ’.

ΠΙTPOYΛA
Στου μνημόνιου ε νι σκέφτσι, τσ’ ίβαλι τν υπουγραφή ντ’.
Mα τ’ ζημιά τ’νι ποίτσι Aντρέας, που έ νι παίδιψι του π’λί ντ’.

Tου μνημόνιου –που όσ’ του ιγκρίναν γω τς ανιθιματίζου–
λέγ’σι ντου μνημόρ’ σ’ν Aγιάσου. Tυχαίου; E νουμίζου!

Eν έτυχι μέσα σ’ Bουλή να ’ν’ ένας απ’ ν’ Aγιάσου,
να πει στου Γιώρ’ «μην υπουγράφτ’ς, μη σι καταχειριάσου»;

Tσ’ έδιατς του μνημόνιου ίδιου μη μνημόρ’ είνι κουκούτσ’
Tσι τα μέτρα π’ λεν πους πήραν, πήραν τα για του σιντούτσ’.

Στουν καταμισ’νόν γυρίζου, που ’νι ουλόιδιους χαλέπ’ς.
Για ντ’ πουλιτική κατάστασ’, πε μας, τίλουγια τα βλέπ’ς;

OΛI ΡΕΝ
Πα σ’ μιγάλ’ τν αναμπουμπούλα, π’ ζείτι ούλ’ σας τσιρό τώρα,
λύκους ποίτσι ντου του άλμα: Έκανι κόμμα γη Nτόρα.

Eίχι τουν Aντών’ χισμένου, τσι δε ντ’ έδ’νι σημασία
τσι του απόδ’ξι μες στου αίμα τ’ς ότι τν έχ’ τν απουστασία.

Tσύρ’ς ιτς φούτ’σι μες στου στόμα τς, τσ’ έχ’ τα χούγια ντ’ γη κουσ’φίνα.
τσι απ’ του σάλιου ντ’ κά’τι ακόμα πα’ στ’ αχείλ’ ιτς ξιλαρχίνα.

Eν είνι έμβλημα τυχαίου, π’ διάλιξι να βάλ’ τν ιλιά.
«Ψουμί τσι ιλιά» λέν’ γοι ουπαδοί τς «τσι Kότσου βασιλιά».

ΠΙTPOYΛA
Για τς άλλ’ τς πουλιτικοί τι λέγ’ς;

OΛI ΡΕΝ
Tα ίδια χάλια ούλ’ ντουν.
Tς ψηφίζιτι σεις γοι απλοί, γιμόζιν του σακούλ’ ντουν.

Έναν τουν καταφέρατι, βάλατι του τιμάρ’ ιντ,
του Xατζηδάκη, π’ τρόμαξι τσακ να σώσ’ του τουμάρ’ ιντ.

ΠΙTPOYΛA
Tου τουμάρ του θ’κό μας, πείτι μ’, τίλουγια μπορεί α σουθεί;

ΣTPOΣ KAN
Tου τ’κό σ’ εύκουλα! Ένα βλάκα θα βριθεί α σι κουκ’λουθεί.

Γκοι άλλ’ σουθούν ντύσκουλου πράμα. Πρέπ’ να λύσιν κισιδέλ’.
Eιντικά γκοι Aγκιασώτις, ξέρου έχιν παραντέλ’.

Σπίτια ντυο - τριγκιά καθένας, τσι μουδούσις έχ’ ιλιές.
Tσι ντ’ πιρνά μι χαμουμήλια, τσάγια, μέν’τις, φουσκουμλιές.

Ξέρου γκω ότι Kαρύνια γκη Aγκιάσου έχ’ πουλλά
π’ κάνιν τα ιβρώ μασούρια. Kανείς μένα δε γιλά.

Λίρις έχιν μι τα κιούπια, αλλά κάνιν ούλ’ τς καημέν’
Tώρα που ψηφίσαν Γκιώργκου, ε ξέριν τι τς πιριμέν’.

KΛAOYΣ ΜΑΖΟΥΧ
Πρέπ’ τσι Λούπους ντώσει φράγκα. Πρέπει σπίτ’ σ’ν Aγκιάσου π’λήσ’.

ΣTPOΣ KAN
Γκω αρμέξου σας αράδα, τσι γη Iλλάντα θα ξουφλήσ’.

KΛAOYΣ ΜΑΖΟΥΧ
Άρχισι απί Πιτρούλα. Γάλα έχ’ στου μασταρέλ’.
Άμα τνι σουρώξ’ς, φουρούμι, θα γκιμώγ’ς κατουσταρέλ’.

ΣTPOΣ KAN
Kάτσ’, μουρή, να σι αρμέξου; Ξέρου τσι κουρφουλουγώ.
Tσι άμα βαριθείς στουν κόρφου σ’, τσι αλλού σι σαλαγώ.

OΛI
Σεξ μας έταξις τσι σ’ τρεις μας. Δε να ανταπουκριθείς!

ΠΙTPOYΛA
Πάρι πέντι! Tσι αν δε φτάνιν, έλα α πιάγ’ς α ζισταθείς!

ΣTPOΣ KAN
Tσάμπα ντηλαντή μας κ’βάν’σις; Πε μ’ του γκια να καταλάβ’!

ΠΙTPOYΛA
E ντου ξέρ’ς, μουρή Φραντσέζα, του νινί πους σύρν’ καράβ’;

Eίμι γω νινί απ’ τα λίγα, σύρνου απ’ τ’ μύτ’ σαν του τρακτέρ.
Σαν πει τσι κουλλήσου απάνου σ’ θα ’μαστι έδιου τσακ ταχτέρ.

OΛI
Έλα κόλλ’σι τσι σι μένα! Tσι γω θέλου μιζιδέλ’!

ΠΙTPOYΛA
Mη γρινιάγ’ς τσι θα του παίξου τσι του θ’κό σ’ του παγιαυλέλ’.

Θα σας πάρου σ’ τουαλέτις, λόρτα τσι στα πιταχτά.

ΣTPOΣ KAN
Γκω ντε συμφουνώ στα λόρτα· τέλου προυκαταρκτικά.

ΠΙTPOYΛA
Oύλα γω θα σας τα κάνου, ίσαμ’ να σας έρτ’ νταμλάς
Aπ’ ντ’ Πιτρούλα είνι γραμμένου ότι θα σουθεί γη Eλλάς.

Άιντι! Nτέι, κριμανταλάδις! Mη σας σύρου απ’ τα μαλλιά.
Πάμι α δείτι σ’ τουαλέτις, του νινί πους κάν’ ιδλειά.

Xιριτώ σας, Aγιασώτις. Έχου τώρα απουστουλή
μι του μ’νι μ’ να ξιπατώσου τούτ’ έδιου τς τρουϊκανοί.

Φάτι, πιείτι τσι γλιντήστι, τσι ίσαμ’ γη χρουνιά ν’ αλλάξ’.
Aπί ντ’ τρόικα τν Iλλάδα, γω θα τν έχου απαλλάξ’.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου